مدیر - مدیر | مدیر
خانم فائزه تاج آبادی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسفراین
تلفن تماس 37223116-058