مدیر ›› مدیر
خلیل عاقبتی ایرج
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان اسفراین
تلفن تماس 37223116-058