مرکز ايرج | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسفراين

محمدتقی عصمتی
مسئول مرکز جهاد کشاورزی ایرج

058-37216610