مرکز صفي آباد | مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسفراين
حسین ایمانی
مسئول مرکز جهاد کشاورزی صفی‌آباد
05837723570